ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών ιστότοπος www.polimorfo.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων, που δημιούργησε και λειτουργεί η Αθανασία Σεϊντή, ιδιοκτήτρια του εμπορικού καταστήματος με την επωνυμία «studio accessori ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ», που εδρεύει στη Θήβα, επί της οδού Πινδάρου αρ. 54, με Α.Φ.Μ. 044211218 Δ.Ο.Υ. Θηβών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@polimorfo.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 22620 21834 (στο εξής χάριν συντομίας η «Επιχείρηση»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.polimorfo.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής θα καλείται εν συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης», αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους γενικούς όρους, όπως σαφώς διατυπώνονται στο παρόν, καθώς θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στον παρόντα ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του www.polimorfo.gr μετά την προαναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οι οποίες είναι επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα μας και στις συναλλαγές.

Η Επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων και πληροφοριών που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα, ήτοι λόγω τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Δικαιούται δε να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

Το polimorfo.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα, προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και τα μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη ως προς την εγκυρότητα των διαθέσιμων ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωσή τους να πραγματοποιείται μέσα σε 3 ημέρες από τη στιγμή της τροποποίησής τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματός μας όπως ο Νόμος ορίζει, βάσει και των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων τακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ειδικότερα, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα polimorfo.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ., 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύι συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Επιχείρησης ή τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο χρήστης/πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγεί στον ιστότοπό μας, τα οποία η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός αν αυτό επιβληθεί κατόπιν καταγγελίας ή με επιταγή νόμου. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος, αναφορικά με τις επιλογές και το περιεχόμενο του ιστοτόπου, στα οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων χρήσης. Η Επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Η Επιχείρηση ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των οριζόμενων στο Νόμο και στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιάκοπα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου: 1) ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα, 2) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος ιστότοπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των χρηστών/πελατών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο η Επιχείρηση ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωσή σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους.

Επιπλέον η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση παρέχει για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων χρηστών του δικτυακού τόπου.

Η Επιχείρηση καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη/πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν επέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Παρ’ όλα αυτά, η απεικόνιση των προϊόντων μας στον υπολογιστή σας ενδέχεται να αποκλίνουν ελαφρώς από την πραγματικότητα, αναφορικά με το μέγεθος, το χρώμα κ.λπ.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και σαφώς δεν ευθύνεται γι’ αυτά, καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπού της.

Πλέον των ανωτέρω ρητά οριζόμενων στο παρόν, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: 1) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, του διαδικτύου, του ιστοτόπου, των servers, 2) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, 3) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Επιχείρησης ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων χρηστών για τις οποίες η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, 4) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται όσο αφορά τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. συντήρηση, αναβάθμιση κ.λπ).

Ο δικτυακός τόπος του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η Επιχείρηση υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων με τους οποίους ενδέχεται να συνδέεται και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν μη διαθεσιμότητα αυτών, για κάθε περιεχόμενο, για την πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου, των πληροφοριών και υπηρεσιών τους.

Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης από πληροφορίες που παρέχει μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Επιχείρησης για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ανεξαρτήτως λόγου.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Επιχείρηση έχει απέναντι στον πελάτη όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και αφορούν τον πωλητή. Ειδικά, σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την επισκευή του χωρίς δική του επιβάρυνση, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε να ζητήσει την αντικατάστασή του με άλλο, είτε να υπαναχωρήσει. Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Επιχείρησης παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη δοκιμή για την καταλληλότητά του, ή από ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.  Οφείλετε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων σας, η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής οφείλετε να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν. Με την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον πελάτη.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον πως, βάσει των οριζόμενων στο Νόμο, στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει τον προμηθευτή (εν προκειμένω την Επιχείρηση) μέχρι ο καταναλωτής ή κάποιο τρίτο πρόσωπο το οποίο ορίζει ρητά ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό του (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς, τον πελάτη. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων στο μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον ίδιο τον καταναλωτή/πελάτη να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Επιχείρηση, με την επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας έναντι του μεταφορέα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων κ.λπ., αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος, για οποιοδήποτε σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν η Επιχείρηση δώσει εγγράφως τη συναίνεσή της.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση ή/και τα ηλεκτρονικό κατάστημά της με το εμπορικό σήμα polimorfo.gr ή/και τρίτα μέρη, καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της Επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά της Επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η εμφάνιση και η έκθεσή τους στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματός μας δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Το polimorfo.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο προϊόν μας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να το επιστρέψετε και να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με την γενική πολιτική επιστροφών της επιχείρησης, δικαιούστε  να επιστρέψετε προϊόντα και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους εντός προθεσμίας 14 ημερών από την πώληση και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα φαίνεται πως δεν έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη δοκιμή για την καταλληλότητά του, ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος μεταφοράς παλαιού και νέου προϊόντος, πλην της παράδοσης σε φυσικό κατάστημα.

*Για οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 22620-21834 είτε με email στο info@polimorfo.gr και να αναφέρετε το περιστατικό.